ร่วมงานกับเรา

รายละเอียดงาน

ด้านค่าตอบแทน
-ทำเงินเดือนพนักงาน และตรวจสอบโดยประแกรม Tiger Soft
-ตรวจสอบค่าคอมมิชชั่น/Incentive
-ตรวจเช็ค สถิติขาดลามาสาย
-จัดทำประกันสังคม ภงด.1/ภงด1ก./50ทวิ/กท.20
-ดูแลเรื่องสวัสดิการและเครื่องใช้สำนักงานต่างๆของพนักงาน เช่น ชุดฟอร์ม โทรศัพท์และอื่นๆ
ด้านสรรหา-ฝึกอบรม
-จัดทำไฟล์ทะเบียนประวัติพนักงาน ปรับปรุงข้อมูลพนักงานเข้า-ออกและจัดทำแฟ้มประวัติพนักงาน
-ดูและงานตาม Checklist พนักงานลาออก เช่น การส่งคืนทรัพย์สิน,การส่งใบลาออก-Exit Interview เป็นต้น
-จัดทำและทบทวน JD ของแต่ละแผนก
-สรรหา สัมภาษณ์งาน จัดทำแฟ้มประวัติ ทำสัญญาจ้างต่างๆ
-ดูแลเรื่องการฝึกอบรมพนักงานทั้งภายในและภายนอก
-จัดทำประเมิณต่างๆ
-จัดทำเอกสารยื่นกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
-จัดจ้างคนพิการ ยื่นเอกสารคนพิการประจำปี
งานด้านอื่นๆ
-จัดทำหนังสือรับเงินเดือน/หนังสือผ่านงานให้พนักงาน (เมื่อมีการร้องขอ)
-ปรับปรุงแบบฟอร์มของฝ่ายทรัพยากรบุคคลให้เหมาะสมและสอดคล้องกับการใช้งาน
-สร้างสัมพันธ์ที่ดีกับพนักงาน พูดคุย รับเรื่องร้องเรียน และแก้ปัญหาต่างๆให้แก่พนักงาน
-สนับสนุนการจัดทำหนังสือตักเตือนพนักงานร่วมกับผู้บังคับบัญชา

คุณสมบัติผู้สมัคร

ติดต่อ

คุณเคน, คุณเตย
บริษัท เดลี่ฟู้ดส์ จำกัด
76 อาคาร ดี.เอฟ. ถนนริมคลองแสนแสบ
แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310
hrhodailyfoods@gmail.com

โทรศัพท์ : 066-113-4405,066-113-4404

แบบฟอร์มสมัครงาน

ชื่อ-นามสกุล *
ที่อยู่สำหรับติดต่อ
เบอร์ติดต่อ *
อีเมล์ *
ลิงค์ผลงานเพิ่มเติม
เงินเดือนที่ต้องการ
เอกสาร Resume *

ดูตำแหน่งงานอื่น